Ako vyplňovať formuláre 1A+1B+1C+Mapovanie

Print Friendly, PDF & Email
Pre podanie žiadosti o zápis cloudovej služby do Katalógu služieb Vládneho cloudu (KsVC) je potrebné vyplniť formuláre podľa metodiky .

Ako postupovať je popísané v článku “Ako podať žiadosť“.

V tomto článku si povieme ako vyplniť potrebné Formuláre.

Formulár 1A -> žiadosť o zápis

Žiadosť o zápis je potrené vyplniť dôsledne tak, aby budúci kupujúci, teda zákazník  vedel presne čo uvedená služba  poskytuje.

Názov služby:

uviesť názov cloudovej služby pokiaľ možno výstižným názvom v zložení
{skratka názvu poskytovateľa} {Názov služby } {Secure} {Plus}
{IaaS/PaaS/SaaS}

Príklad :

 • služba na úroveň U1  –   názov:   Firma Virtuálny privátny server                       IaaS
 • služba na úroveň U2  –   názov:   Firma Virtuálny privátny server Secure           IaaS
 • služba na úroveň U3  –   názov:   Firma Virtuálny privátny server Secure Plus   IaaS

Poskytovateľ:

Uviesť informácie o poskytovateľovi služby

 • názov spoločnosti žiadajúcej o zápis cloudovej služby
 • adresa  sídla poskytovateľa
 • telefonické kontakty na poskytovateľa
 • mailové kontakty na poskytovateľa
 • IČO

Prevádzkovateľ:

Uviesť informácie o prevádzkovateľovi služby, udaje ktor0 s[ aplikovateľné

 • názov spoločnosti prevádzkujúceho Cloud ktorého cloudovú službu ideme zapísať
 • adresa  sídla prevádzkovateľa
 • telefonické kontakty na prevádzkovateľa
 • mailové kontakty na prevádzkovateľa
 • IČO

Klasifikácia služby

Klasifikáciu služby (Iaas alebo PaaS alebo SaaS) určímeme podľa návodu ” Ako určiť parametre C, I, A pre služby IaaS, PaaS, SaaS “.

Základný popis služby

Žiadateľ-poskuytovateľ popíše stručnou formou základné charakteristiky služby tak  aby budúci kupujúci, teda zákazník  vedel presne čo uvedená služba  poskytuje, ako funguje, a ako je ju čo najlepšie využívať.

Používatelia služby

Žiadateľ-poskytovateľ popíše charakteristika typického používateľa služby a príklady použitia, tak aby bolo popísané pre koho je uvedená služba vhodná.

Technológie

Zoznam využívaných technológií, ktoré sú používané na vytvorenie a poskytovanie danej služby, prípadne architektúru a závislosti na iných technológiách vrátane predpokladov pre využívanie služby.

Parametre pre stanovenie ceny

Popis základných parametrov pre stanovenie ceny, prípadne ako sa cena určí pre koncového používateľa – zákazníka.
(napr. Podľa počtu používateľov mesačne, podľa využívaného výkonu, …).

Parametre monitorovania

Zoznam parametrov, ktoré služba poskytuje pre overenie dostupnosti a kvality.
A budú môcť byť používané v monitoringu Hybridného cloudu.
Prípadne aké možnosti monitorovania poskytuje poskytovateľ/prevádzkovateľ služby.

Formulár 1B -> samo-hodnotiaci formulár

Formulár 1B je podmnožinou formulára 1C, preto vysvetlenie k jeho vypĺňaniu je spoločné s formulárom 1C.

Formulár 1C -> hodnotiaci formulár

Formulár 1C(1B) sa vyplňuje tak, že sa odpovedá na otázky ktoré sú rozdelené do oblasti.
Odpovede na otázky sú hodnotené hodnotiteľom/hodnotiteľmi.

V nižšie priloženom formulári sú popísane vysvetlivky prípadne návody, čo sa očakáva ako odpoveď na uvedenú otázku.

Popis  tabuľky s otázkami:

 1. Stĺpec “Úroveň” určuje,ku ktorej úrovni akreditácie sa otázka vzťahuje.
 2. Stĺpec “Typ služby” určuje viazanosť otázky k typu cloudovej služby (IaaS, PaaS, SaaS).
 3. Stĺpec “Požiadavka” určuje oblasť ku ktorej sa otázka vzťahuje.
 4. Stĺpec “Otázka” určuje informáciu, ktorá je požadovaná od žiadateľa.
 5. Stĺpec “Povinné” určuje, ktoré otázky je nutné určite zodpovedať, teda odpoveď na ne, je podmienkou hodnotenia.
 6. Stĺpec “Vysvetlenie” definuje údaje, ktoré sa očakávajú v odpovedi na otázku.
 7. Stĺpec “Prílohy” určuje definuje údaje, ktoré sa očakávajú v odpovedi na otázku prípadne aké prílohy, dokumenty sa očakávajú  pri predložení žiadosti.

Dokument na stiahnutie:   Popis jednotlivých otázok formulára 1C s vysvetlením čo sa očakáva v odpovedi od žiadateľa.

Dokument na prezretie:

tb_z_polozky_tmp-ANSI_V001_20220211_for_WEB