Informácie – Žiadosť o zaradenie cloudovej služby do Katalógu služieb

Print Friendly, PDF & Email
Overenie zhody U1 Overenie zhody U2 Overenie zhody U3

 

U1

Overenie zhody – zaradenie cloudovej služby kategórie U1 do Katalógu služieb Vládneho cloudu (ďalej len KsVC)
1.  Žiadosť o zaradenie  Prihlásenie záujemcu (poskytovateľa cloudovej služby) o zaradenie cloudovej služby do KsVC zaslaním žiadosti o zaradenie.  

Formulár žiadosti obsahuje:   

 • obchodné údaje právnickej alebo fyzickej osoby, 
 • textový popis a charakteristiku ponúkanej cloudovej služby a jej základné parametre, 
 • príslušnú kategóriu ponúkanej služby (U1, U2, U3), od ktorej bude závisieť spôsob ohodnotenia ponúkanej služby, 
 • preukázanie oprávnenosti ponúkať cloudovú službu príslušnej kategórie.

Povinnou súčasťou žiadosti sú:  

 • obchodné podmienky poskytovateľa cloudovej služby,  
 • vzor zmluvy medzi používateľom a poskytovateľom ponúkanej cloudovej služby 
 • zmluva o úrovni poskytovaných služieb SLA (Service Level Agreement). 
 • zoznam všetkých subdodávateľov aj s uvedením ich sídiel
 • certifikáty
2.  Formulár pre samohodnotenie  

(dotazník) 

Samohodnotenie poskytovateľom cloudovej služby. Poskytovateľom cloudovej služby vyplní. MIRRI preverí pravosť a dôveryhodnosť údajov do 30 pracovných dní. 

 • „výsledok prepovinné“ = OK  
 • „výsledok pre voliteľné“ = OK  
3.  Zaradenie cloudovej služby do KPCS   

 

U2

Overenie zhody – zaradenie cloudovej služby kategórie U2 do Katalógu služieb Vládneho cloudu (ďalej len KsVC)  
1.  Žiadosť o zaradenie  Prihlásenie záujemcu (poskytovateľa cloudovej služby) o zaradenie cloudovej služby do KsVC zaslaním žiadosti o zaradenie.  

Formulár žiadosti obsahuje:   

 • obchodné údaje právnickej alebo fyzickej osoby, 
 • textový popis a charakteristiku ponúkanej cloudovej služby a jej základné parametre, 
 • príslušnú kategóriu ponúkanej služby (U1, U2, U3), od ktorej bude závisieť spôsob ohodnotenia ponúkanej služby, 
 • preukázanie oprávnenosti ponúkať cloudovú službu príslušnej kategórie. 

Povinnou súčasťou žiadosti sú:  

 • obchodné podmienky poskytovateľa cloudovej služby,  
 • vzor zmluvy medzi používateľom a poskytovateľom ponúkanej cloudovej služby 
 • zmluva o úrovni poskytovaných služieb SLA (Service Level Agreement). 
 • zoznam všetkých subdodávateľov aj s uvedením ich sídiel 
 • certifikáty
2.  Hodnotiteľ  Hodnotenie poskytovanej cloudovej služby kategórie U2 musí byť posúdená a ohodnotená hodnotiteľom. 
3.  Dotazník  Hodnotiteľ pre ohodnotenie ponúkanej cloudovej služby použije dotazník, ktorý je komplexnejší a detailnejšie pokrýva viac oblastí posudzovanej cloudovej služby ako pri formulári pre samohodnotenie U1. 
4.  Žiadosť  Hodnotiteľ požiada MIRRI o zápis ponúkanej cloudovej služby do KsVC. 
5.  Zaradenie cloudovej služby do KPCS   

 

U3

Overenie zhody – zaradenie cloudovej služby kategórie U3 do Katalógu služieb Vládneho cloudu (ďalej len KsVC)  
1.  Žiadosť o zaradenie  Prihlásenie záujemcu (poskytovateľa cloudovej služby) o zaradenie cloudovej služby do KsVC zaslaním
žiadosti o zaradenie.
Formulár žiadosti obsahuje:   

 • obchodné údaje právnickej alebo fyzickej osoby, 
 • textový popis a charakteristiku ponúkanej cloudovej služby a jej základné parametre, 
 • príslušnú kategóriu ponúkanej služby (U1, U2, U3), od ktorej bude závisieť spôsob ohodnotenia ponúkanej služby, 
 • preukázanie oprávnenosti ponúkať cloudovú službu príslušnej kategórie. 

Povinnou súčasťou žiadosti sú:  

 • obchodné podmienky poskytovateľa cloudovej služby,  
 • vzor zmluvy medzi používateľom a poskytovateľom ponúkanej cloudovej služby 
 • zmluva o úrovni poskytovaných služieb SLA (Service Level Agreement). 
 • zoznam všetkých subdodávateľov aj s uvedením ich sídiel 
 • certifikáty
2.  Hodnotiteľ Hodnotenie poskytovanej cloudovej služby kategórie U3 musí byť posúdená a ohodnotená dvomi nezávislými hodnotiteľmi. 
3.   Dotazník  Hodnotiteľ pre ohodnotenie ponúkanej cloudovej služby použije dotazník, ktorý je komplexnejší a detailnejšie pokrýva viac oblastí posudzovanej cloudovej služby ako pri formulári pre samohodnotenie U1. 

Hodnotitelia pri posudzovaní a ohodnocovaní ponúkanej služby vychádzajú metodicky z dotazníka ako pri U2, avšak prioritne skúma zhodu s príslušnými požadovanými normami (primárne ISO 27000), štandardmi a certifikátmi (napr. NBÚ, ÚOOÚ apod.).

4.   Predloženie 

príslušného certifikátu 

Záujemca o poskytovanie cloudovej služby preukáže hodnotiteľom svoju spôsobilosť formou príslušného certifikátu (aj medzinárodného), primárne orientovaného na bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie aplikácií a služieb v prostredí cloudu (ako CSA Star, EuroCloud Star Audit, EuroPrise, BSI IT, FedRAMP, ISAE 3402/SSAE 16, ISO 27001, ISO 27018, Trist in Cloud, Trusted Cloud – TŰV, Trusted Cloud Privacy, TŰVnCloud Security, TCDP a ekvivalentné).
5.  Žiadosť  Hodnotitelia na základe svojich hodnotení rozhodnú o spoločnom stanovisku pre zápis cloudovej služby do KsVC.

Hodnotitelia požiadajú MIRRI o zápis ponúkanej cloudovej služby do KsVC. 

6.   Zaradenie cloudovej služby do KPCS