Otázky-Odpovede k obstarávaniu CS

Print Friendly, PDF & Email

Otázka č.1:

V katalógu služieb Vládneho cloudu, verejná časť, je pre každú službu uvedený jej poskytovateľ.
Prosím o usmernenie, či vo verejnom obstarávaní je nutné obstarať službu priamo len od uvedených poskytovateľov alebo môže tretí subjekt pre-predať tieto služby.

Odpoveď č.1.:

Zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v § 10a Vládny cloud definuje nasledujúce body:

 • Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu,8) prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.
 • Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie ministerstvo investícií a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme verejnej správy a zverejnením na ústrednom portáli.
 • Ministerstvo investícií zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7 a má preukázané, že cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb podľa štandardov informačných systémov verejnej správy vydaných podľa osobitného predpisu.8) Žiadosť podľa prvej vety sa podáva elektronicky, obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa cloudovej služby, prevádzkovateľa cloudovej služby a opis cloudovej služby a prikladajú sa k nej dokumenty preukazujúce splnenie podmienky podľa prvej vety a vzorové zmluvy, ktoré sú s používaním cloudovej služby odberateľom cloudovej služby spojené. Ak ide o cloudovú službu určenú miestnej územnej samospráve, ministerstvo investícií si pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového centra.
 • Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.

Z uvedených bodov § 10a vyplýva, že OVM môže obstarávať len služby ktoré sú v Katalógu služieb Vládneho clodu(KsVC),  teda v prípade verejnej časti Vládneho cloudu zo služieb v zozname – https://katalog.statneit.sk

Obstarávanie by malo prebiehať následovne:

Obstarávateľ

 1. Obstarávateľ popíše všeobecne aký druh služieb chce obstarávať napríklad:
  • Službu – Virtuálny privátny server
   alebo
  • Službu – Virtuálny privátny cloud
   alebo
  • Službu – Kancelársky softvér pre písanie a úpravu textov, spracovanie a tabuliek, vytváranie prezentácií, …
   ako napríklad OFFICE365 alebo podobný …
   alebo
 2. Na akú úroveň akreditácie by uvedená služba mala byť akreditovaná – U1 / U2 / U3, zároveň aké minimálne hodnoty parametrov C, I, A musí dosahovať.
  podľa metodiky – Metodické usmernenie pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu
  a podľa návodov
  Vysvetlenie k zaraďovanou služieb do jednotlivých kategórii
  Ako určiť parametre C, I, A pre služby IaaS, PaaS, SaaS

 

Dodávateľ – budúci poskytovateľ cloudovej služby:

Do obstarávania sa môžu prihlásiť v podstate dva druhy dodávateľov:

 1. Dodávateľ, ktorý službu len nakúpi a ďalej odpredá do OVM, teda ponúkne v súťaži bez toho aby k nej dodával akú-koľvek pridanú hodnotu => nebude teda vykonávať žiadnu inú činnosť, napriklad formou “Manažment cloudovej služby ako Služba – MaaS” – teda nič iné ako len prefakturuje, je ale povinný uviesť akú službu z Katalógu služieb Vládneho cloudu ide ponúknuť alebo pre-predať.(Pre-predať službu z KsVC, možno len takú ktorú míá zapísanú poskytovateľ služby ktorý je zádoveň aj prevázkovateľom služby.
  Jednoducho povedané, pre-predávať možno služby, ktorých poskytovanie má budúci poskytovateľ zmluvne dohodnuté s ich prevádzkovateľom a má s ním partnerský vzťah a zmluvne dohodnuté parametre poskytovania cloudovej služby.
  Zmluva o poskytovaní cloudových služieb (zmluva SLA) musí byť medzi odberateľom-OVM a prevádzkovateľom teda spoločnostou ktorá má uvedenú službu zapísanénú v KsVC, prípadne so spoločnosťou ktorá ručí za dodržiavanie zmluvných SLA parametrov a parametrov cloudovej služby.
 2. Dodávateľ , ktorý službu nakúpi ďalej predá a bude ju spravovať a udržiavať pre svojeho zákazníka – obstarávajúcu OVM, bude jej poskytovať službu “Manažment cloudovej služby ako Služba” ( Prevádzka ako služba, Manažovaná cloudová služba, Operation as a Service), v tomto prípade musi byť uvedený poskytovateľ cloudovej služby zapisaný v Katalógu služieb Vládneho cloudu pod vlastným menom ako poskytovateľ cloudovej služby.
  Pre-predávať možno služby, ktorých poskytovanie má budúci poskytovateľ zmluvne dohodnuté s ich prevádzkovateľom a má s nim teda partnerský vzťah a zmluvne dohodnuté parametre poskytovania cloudovej služby.
  Zmluva o poskytovaní cloudových služieb (zmluva SLA) musí byť medzi odberateľom-OVM a prevádzkovateľom teda spoločnostou ktorá má uvedenú službu zapísanu v KsVC, prípadne so spoločnosťou ktorá ručí za dodržiavanie zmluvných SLA parametrov a parametrov cloudovej služby.
 3. Informácie uvedene v bodoch A. a B. sú ešte závislé od obchodnej politiky prevádzkovateľov cloudových služieb, napríklad ORACLE, MICROSOFT, IBM, …. kde môže vznikať určitá odlišnosť, ale obecne platí, to čo je v bodoch A. a B.
 4. Dodávateľ musí reagovať na požiadavky objednávateľa ponukou služieb z Katalógu služieb Vládneho cloudu.

Zdôvodnenie:

V prípade, že cloudová služba sa už nachádza v katalógu služieb Vládneho cloudu, bol s určitosťou preverený nie len jej poskytovateľ, ale aj jej prevádzkovateľ, teda ten kto je majiteľom, prevádzkovateľom dátových centier kde je služba prevádzkovaná a odkiaľ je služba poskytovaná.

 1. V prípade jednoduchého pre-predaja bez ďalších dodávaných služieb ku cloudovej sluzbe, sa akreditácie služby dedí z prevádzkovateľa teda toho kto prvý požiadal o zápis cloudovej služby do KsVC. Nie je nutné akreditovať spoločnosť ktorá je len predajcom…
  Zmluva po poskytovaní cloudových služieb (zmluva SLA) musí byť medzi odberateľom OVM a prevádzkovateľom teda spoločnostou ktorá má uvedenú službu zapísanu v KsVC.
 2. V prípade že poskytovateľ Cloudovej služby poskytuje doplnkove služby k uvedenej cloudovej službe typu správa cloudovej služby, Prevádzka ako Služba-PraaS, manažment cloudovej služby ako služba, … je potrebné preveriť aj schopnost takehoto poskytovateľa splniť požiadavky na bezpečnost cloudovej služby a jej prevádzky.
  V opačnom pripade by sa akreditácia Cloudovej služby degradovala na najnižšiu úroveň U1.
  Napriklad z U3 na U1, U2 na U1 …
  Z tohto dôvodu je potrebné aby takýto poskytovateľ požiadal o zápis cloudovej služby do katalógu služieb VC a boli preverené jeho kompetencie.

Otázka č.2.:

Otázka smeruje k tomu, či nestačí doplniť do katalógu reálneho vlastníka SaaS služby ako jeho poskytovateľa len raz a každý kto by ju chcel na trhu dodávať by ju len prepredal. V takomto prípade je možné súťažiť medzi viacerými dodávateľmi službu zapísanú v katalógu len raz.

Odpoveď č.2.:

Reálny vlastník cloudovej služby => obyčajne prevádzkovateľ služby IaaS, PaaS, SaaS

Poskytovateľ cloudovej služby => je niekto kto službu nakúpi, predá ďalej a k nej môže alebo nemusí pridat svoju pridanú hodnotu

 1. Poskytovateľ bez pridanej hodnoty => “dedí” akreditáciu cloudovej služby, tej ktorú nakupuje, od toho kto ju má zapísanú v katalógu služieb VC, preto musí uviesť ktorú službu nakúpi a predá.
 2. Poskytovateľ s pridanou hodnotou => musí prejsť sám akreditáciou a to je najlepšie vykonať žiadosťou o zápis služby do KsVC ako poskytovateľ.

Ďalšie informácie sú v odpovedi na otázku č.1.

 

Otázka č.3.:

S tým súvisiaca otázka je: každá služba má v katalógu svoj názov.

Ako máme súťažiť, napr. Office 365 bez toho, aby sme napísali názov tejto služby (napr. FIRMA – Office 365), ktorý je pre každého poskytovateľa iný?

Lebo ak uvedieme konkrétny názov, ide o jasnú diskrimináciu vo verejnom obstarávaní.
A žiadne iné parametre ako by sme si službu Office 365, poskytovanú reálne spoločnosťou Microsoft, vedeli obstarať.

Odpoveď č.3.:

Odpoveď určite nájdete v odpovedi na otázku č.1

 

Krátke zhrnutie:

Obstarávate službu, ktorú popíšete funkcionalitou, parametrami, činnosťou čo má vykonávať:

 • Službu – Virtuálny privátny server
  alebo
 • Službu – Virtuálby privátny cloud
  alebo
 • Službu – Kancelársky softvér pre písanie a úpravu textov, spracovanie a tabuliek, vytváranie prezentácií, …
  ako napríklad OFFICE365 alebo podobný …
  alebo

Nemali by ste uvádzať  firmu a nemali by ste uvádzať ani názov …
možno by na ÚVO prešla formulácia :

 • OFFICE365 alebo podobný …
 • Databáza ORACLE alebo podobná, …

!!! odpovedať na to je v kompetencii ÚVO

Budúci dodávateľ  musí ponúknuť službu, ktorá je zapísaná v katalógu služieb Vládneho cloudu.

 

Doplnková informácia:

Názov služby sa tvorí:

uviesť názov cloudovej služby pokiaľ možno výstižným názvom v zložení

{skratka názvu poskytovateľa} {Názov služby } {Secure} {Plus}
{IaaS/PaaS/SaaS}

Príklad :

 • služba na úroveň U1  –   názov:   Firma Virtuálny privátny server                         IaaS
 • služba na úroveň U2  –   názov:   Firma Virtuálny privátny server Secure           IaaS
 • služba na úroveň U3  –   názov:   Firma Virtuálny privátny server Secure Plus   IaaS