Informácia k Vládnemu Cloudu a migráciám ISVS

Print Friendly, PDF & Email

Dôležité informácie k Vládnemu cloudu, jeho službám, k migrácii ISVS a nasadzovaní ISVS

Štátny cloud -> Vládny cloud.

 • Zákon nepozná pojem štátny cloud,
  Zákon 305/2013 § 10a definuje pojem Vládny cloud

  • Vládny cloud
   bod (1) – Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.
   bod (2) – Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie ministerstvo investícií a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme verejnej správy a zverejnením na ústrednom portáli.
   bod (5) – Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.
 • Vládny cloud je tvorený (definované zákonom):
  • Privátna časť  – tvorená dátovými centrami a cloud technológiami MVSR
  • Komunitná časť – tvorená cloud technológiami DEUS – pre obce a mestá
  • Verejná časť  – tvorená komerčnými verejnými poskytovateľmi cloudových služieb
 • Služby Vládneho cloudu sú publikované v katalógu služieb vládneho cloudu
  Katalóg cloudových služieb | Vicepremier (gov.sk)

Ako sa úrad dozvie, kde sa treba nahlásiť do Vládneho cloudu

Úrad, Orgán verejnej moci sa nikde nenahlasuje.

Možný postup pri využívaní Vládneho cloudu a jeho služieb:

 • Úrad, OVM si v prvom rade musí vybrať služby, ktoré potrebuje pre realizáciu svojho projektu, pripadne pre migráciu svojho ISVS do cloudu.
  Zoznam služieb najde v katalógu služieb Vládneho cloudu (KsVC)
  Katalóg cloudových služieb | Vicepremier (gov.sk)
 • Podľa výberu služieb sa postupuje takto:
 • Po ukončení migrácie alebo nasadení nového ISVS s využitím cloudových služieb z katalógu služieb Vládneho cloudu úrad, OVM, inštitúcia, … zapíše informácie o využívaní cloudových služieb do MetaIS, ku každému ISVS zaznačí aké cloudové služby ISVS využíva.

Čo všetko sa dá migrovať

Všetky ISVS by mali byt cloud ready (pojem cloud ready je uvedený v strategickej priorite Vládny cloud) čo bolo záväzné pre všetky OVM a tvorcov ISVS tak by mali byť viac či menej migrovateľne.
Avšak o reálnej migrovateľnosti rozhoduje hlavne architektúra ISVS a technológie ktorými bol ISVS napísaný, vytvorený.

Čo všetko sa má migrovať

Migrovať by sa mali všetky ISVS, ktorých migráciou sa zabezpečí zvýšenie efektívnosti prevádzku ISVS, zvýšenie-zlepšenie technologických parametrov z pohľadu zabezpečenie vyššej bezpečnosti, vyššej integrity dát a zároveň zvýšenie dostupnosti služieb občanom poskytovaných pomocou ISVS.

Prechod prevádzky informačných systémov verejnej správy do cloudu napĺňa špecifický cieľ: 7.8 OPII Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu.

Existujú ďalšie dokumenty, ktoré hovoria o priorite NKIVS, Strategická priorita vládny cloud,  zákon o ITVS napríklad v časti § 6 – princíp hospodárnosti, zákon o eGovernmente – výkon verejnej moci vo vzťahu ku cloudovým službám.

Do cloudu patria predovšetkým aplikácie, ktoré sú základom komunikácie štátu s občanmi  a ich dostupnosť je rozhodujúca.

Kto nám s tým pomôže – migrovaním ?

Významnú pomoc pri procese analýzy možnosti migrácie a samotnej migrácii je možné očakávať od:

 • tvorcu samotného ISVS
 • budúceho prevádzkovateľa cloudových služieb

Ako postupovať pri migrácii

V prípade že sa úrad, OVM rozhodne migrovať nejaký svoj ISVS, mal by postupovať nasledujúcimi krokmi:

 1. vykoná analýzu migrovateľnosti – obyčajne s pomocou tvorcu ISVS,
 2. prípravu na migrovanie a samotné migrovanie si vykoná svojpomocne,
 3. alebo si obstará spoločnosť ktorá zabezpečí proces prípravy a migrácie,
 4. rozhodne sa kam sa bude migrovať, migrovať by sa malo
  1. v prípade migrácie do privátnej časti VC – vstúpi do jednania s MVSR v zmysle postupov na Vládny cloud – privátna časť MVSR – informácie.
  2. v prípade migrácie do verejnej časti VC – si obstará (VO) poskytovateľa cloudových služieb pre vybrané služby, popísanie v zmysle princípov určených pre verejné obstarávanie
 5. následne vykoná samotné migrovanie, obstarané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
 6. Po ukončení migrácie alebo nasadení nového ISVS s využitím cloudových služieb z katalógu služieb Vládneho cloudu úrad, OVM, inštitúcia, … zapíše informácie o využívaní cloudových služieb do MetaIS, ku každému ISVS zaznačí aké cloudové služby ISVS využíva.

Akým spôsobom je to spoplatnené?

 1. spoplatnenie-výška platby za migráciu vyjde z VO a ide z prostriedkov OVM, alebo rozpočtu úradu, OVM, pokiaľ nejde o migrovanie cez dopytovú výzvu podporujúci migrácie ISVS do Cloudu.
 2. spoplatnenie-výška platby za poskytované cloudové služby – ta vyjde z  procesu verejného obstarávania a ide z prostriedkov OVM.

Záver

Aj napriek požiadavke „Cloud ready“ väčšina aplikácií VS sa „nenarodila“ v cloude a sú schopné fungovať iba v existujúcej fyzickej infraštruktúre.

Prechod hlavne starších ISVS na cloudovú infraštruktúru nie je triviálny, vyžaduje zmeny v aplikačnej aj technologickej architektúre, a aj v riadení procesov. Inštitúciám na takéto činnosti chýbajú ľudské a finančné zdroje.

Práve z tohto dôvodu chce MIRRI pomôcť a cez vyhlásenú výzvu umožniť poskytnutie nenávratného finančného príspevku na migráciu IS.