Usmernenie č.1. k dopytovej výzve – Migrácia ISVS do cloudu – OPII-2021/7/13-DOP

Print Friendly, PDF & Email

Otázka č.1.:

Výzva v rámci prílohy 8 špecifikuje nasledovnú podmienku “Žiadateľ je povinný mať pre každý ISVS, ktorý je plánovaný na migráciu definované požiadavky na bezpečnosť z pohľadu aktív (dáta, systém, služby), minimálne v rozsahu metodického usmernenia pre kategórie cloudových služieb (https://www.mirri.gov.sk/sekcie/certifikacia-a-zapis-sluzieb-vladneho-cloudu/. Odsek 1.2.5). Žiadateľ následne identifikuje tie technické potreby, ktoré môžu byť vyriešené migráciou do vládneho cloudu, pričom tieto musia byť jasne vymenované a musia korešpondovať s cieľmi projektu.”

Prosím o zaslanie usmernenia, akým spôsobom žiadateľ preukáže splnenie tejto podmienky, resp. formulár, prostrednictvom ktorého žiadateľ preukaze splnenie tejto podmienky.

Odpoveď:

Technicko bezpečnostné zdôvodnenie migrácie
V oblasti Technicko-bezpečnostnejpodporujeme projekty, ktoré prechodom na prevádzku v cloude odstránia bezpečnostné riziká a zvýšia úroveň informačnej bezpečnosti.

  1. Každý žiadateľ musí mať zadefinované parametre CIA(Dôvernosti, Integrita, Dostupnosť) pre ISVS ktorý plánuje migrovať.
   Pomoc pri určení parametrov nájde v článku Ako určiť parametre C, I, A pre služby IaaS, PaaS, SaaS, prípadne požiada o konzultáciu Cloudovú alebo dátovú Kanceláriu MIRRI.
  2. Žiadateľ následne identifikuje tie technické potreby, ktoré môžu byť vyriešené migráciou do vládneho cloudu, pričom tieto musia byť jasne vymenované a musia korešpondovať s cieľmi projektu.”

Preukázanie splnenia: žiadateľ uvedie zoznam parametrov, ktoré chce migráciou zmeniť-vylepšiť, uvedie to napríklad v tabuľke
AaIs <=>ToBe
možné dôvody:

  • zvýšenie parametrov technologického prostredia prevádzky ISVS zo súčasnej hodnoty CIA na nové hodnoty CIA, zvýšenie dôvernosti, integrity, dostupnosti AsIS = C1I1A1 zmena na ToBe=C2I3A2
  • zvýšenie, kvality a priepustnosti internetovej linky,
  • . . . atď.

Ekonomické  zdôvodnenie migrácie
V Oblasti Ekonomickej
prioritne podporujeme projekty, ktoré vedia výrazne ušetriť na prevádzke kalkulovanej v TCO v horizonte 10 rokov.

To znamená že žiadateľ vypracuje 3 TCO, každé na 10 rokov takto

  1. TCO – ISVS zostáva bez migrácie v sučasnej lokalite, na sučasnom technickom vybavení:
   zarátajú sa všetky náklady súvisiace s o sučasnou prevádzkou ISVS:

   1. obnova HW
   2. elektrina, cladenie
   3. prenájom plochy alebo priestorov DC
   4. mzdové náklady a prevádzkové náklady na obsluhu HW a DC = ludské zdroje,
   5. náklady na konektivitu, (networking)
   6.  . . . atď.
  2. TCO – ISVS bude migrované a prevádzkované v privátnej časti VC, zatiaľ MVSR
   zarátajú sa všetky náklady súvisiace s o touto formou prevádzky ISVS:

   1. Náklady na obstaranie cloudových služieb od MVSR, podľa dodaného cenníka MVSR,
   2. náklady na migráciu (suma o ktorú sa žiada pri NFP)
   3. ostatné náklady
   4. . . . atď.
  3. TCO – ISVS bude migrované a prevádzkované vo verejnej časti VC, podľa katalógu sužieb VC
   zarátajú sa všetky náklady súvisiace s o touto formou prevádzky ISVS:

   1. Náklady na obstaranie cloudových služieb od verejného poskytovateľa CS,
   2. náklady na migráciu (suma o ktorú sa žiada pri NFP)
   3. ostatné náklady
   4. . . . atď.

Preukázanie splnenia: predložením TCO 3ks podľa vyššie uvedeného.

 

Cieľom výzvy je aj oblasť Legislatívno-strategická

V tejto oblasti  podporujeme systémy, ktoré vykonávajú agendu verejnej správy pre občana a podnikateľa a/alebo zabezpečujú elektronický výkon verejnej moci z pohľadu Zákona o eGovernmente.

Preukázanie splnenia:  údaje v projektovom zámere a v dokumentácii k žiadosti o NFP  musia byť správne vyplnené  a v súlade s údajmi v MetaIS k migrovanému či migrovaným ISVS. Z  týchto je potom možne určiť či je ISVS agendový a/alebo výkonom verejnej moci.

 

Ak žiadateľ potrebuje konzultáciu k dopytovej výzve, môže o ňu požiadať na cloud@mirri.gov.sk.