Metodické usmernenie k procesu zápisu cloudovej služby do katalógu služieb VC

MIRRI vydal metodické usmernenie k procesu certifikácie a zápisu cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu. Metodické usmernenie popisuje  proces klasifikácie, hodnotenia, registrácie, zaradenia do katalógu služieb vládneho cloudu alebo vymazanie registrovanej služby.

Tento významný krok povedie k  rozšíreniu portfólia cloudových služieb, ktoré  prinesie inštitúciám verejnej správy väčší priestor a vyššiu flexibilitu pri výbere vládnych cloudových služieb typu IaaS, PaaS a SaaS. Táto zmena prinesie  úsporu času pre inštitúcie vernej správy, ktoré sa budú môcť sústreďovať na  kľúčové a vecné procesy v rámci svojej kompetencie.

V prípade, že poskytovateľ cloudovej služby požiada MIRRIo zaradenie cloudovej služby do katalógu vládnych cloudových služieb podľa § 10a zákona  č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente, MIRRIspustí certifikačný proces.

Príslušné dokumenty, metodické usmernenie, formulár žiadosti o zaradení ponúkanej cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu, sú dostupné na nižšie uvedených odkazoch:

Žiadosti o certifikáciu na zápis cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu, prípadné otázky alebo komentáre, týkajúce sa cloudu, zasielajte na adresu:

cloud@vicepremier.gov.sk